Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Mübadele İlanı
 

EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN MALZEMERİN MÜBADELE İLANI​​


 

MÜBADELE İLANI


 Aşağıda cinsleri ve miktarı belirtilen malzemeler, 4645 Sayılı Kanunun uygulanmasına dair çıkarılan “Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal Ve Malzemelerin Satış, Hibe, Hek Ve Hurda Durum Ve İşlemleri İle Hizmet Satışına Dair Yönetmeliğin” 38. maddesi uyarınca mübadele edilecektir.

1-İdarenin

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü

   a) Adresi

Cumhuriyet Mahallesi 703 Sk. No:17 KARAMAN

   b) Telefon ve Faks Numarası

0 338 2121042- dahili 6415 fax:0 338 213 86 54

   c) Elektronik Posta Adresi

 

2-Mübadele Konusu Malın

Cinsi ve Özellikleri belirtilen ekli listedeki mal ve malzemeler.

   a)Niteliği, türü ve miktarı

   b)Durumu

Hurda Mal/Malzeme

   c)Tahmini Bedeli

22.665.40- TL.

3-Mübadele Karşılığı Alınacak Mala ait Özellikler

Dell Vostro 3668/Core İ5-7400/4GB/1TB//DVD RW/LNX Bilgisayar 3 adet, ASUS VS 197 DE 18.5 LED MONİTÖR 3 adet,  CANON 6030 SİYAH LAZER YAZICI 4 adet, EPSON L382 TANKLI RENKLİ YAZICI  2 adet, SEAGATE 2.5" 500 GB 5400 RPM 128 MB NOTOBOOK HDD 2 adet,WD 3.5"Blue 500 GB 7200 RPM 32 MB SATA3 PC HDD 19 adet, Rekort A4 80 Gr/m² Fotokopi Kağıdı (5'li Paket/Koli) Mopak  205 Koli

   a)    Tahmini Bedeli

22.726.96-TL.

   b) Teslim Etme Tarihi

   c) Teslim Alma Tarihi

Mübadele karşılığı alınacak olan malzemeler mübadele kararının tebliğinden itibaren (10) gün içinde teslim edilecektir. Mübadelesi yapılan malzemeler mübadele karşılığı olan malzemelerin teslim edildiği günü izleyen (10) gün içerisinde yüklenici tarafından bulunduğu yerden teslim alınması zorunludur. 

4-Mübadelenin Yapılacağı Yer

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü

   a)Tarihi ve Saati

12/06/2017 günü Saat : 14:00

  

5- Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kıstaslar:

Açık teklif suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler;

a) Teklif Mektubu,

b) Geçici Teminat,

c) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir belge,

d) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri, Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.

e) Kimlikleri belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belgeyi (Nüfus cüzdanı, ehliyet veya benzeri) ibraz edeceklerdir.

 6- Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

 7- Mübadele dokümanı Karaman İl Emn. Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Taşınır Mal Saymanlığı Büro Amirliği adresinde görülebilir aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların ihale dokümanını almaları zorunludur.

  8- Mübadelesi yapılacak olan malzemeler için kısmi teklif verilmeyecektir. Teklifler 12/06/2017 günü saat 14.00’ a kadar Karaman İl Emn. Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Taşınır Mal Saymanlığı Büro Amirliği adresine teslim edilecektir.

  9- Mübadele, kapalı zarf usulü teklifler alındıktan sonra açık artırma usulü ile yapılacaktır.

10-Mübadele işlemi, kapalı zarfta verilen tekliflerin en yüksek olandan yukarı ve teklif mektubu veriliş sırası ile isteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.

11- İstekliler malzemeler için belirlenen tahmini bedelin %3’ünden az olmamak kaydıyla kendilerinin belirleyeceği oranda geçici teminatı ilimiz Muhasebe Müdürlüğüne yatıracaklardır.

12- Sözleşme yapılacaktır. Sözleşme yapma süresi içinde, şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde ise sözleşme yapılması ve teminat yatırılması zorunlu değildir.

13- Mübadelesi yapılacak olan malzemeler ilan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 08:00 ile 17:00 saatleri arasında Karaman Emniyet Müdürlüğü görevli personel nezaretinde görülebilecektir. Mübadele karşılığında verilecek malzemelerin ayrıntılı özellikleri Şartname ekinde görülebilir.

14- Verilecek teklifler en az  (30) otuz takvim günü geçerli olacaktır.   

15- İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

KARAMAN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ​

 
 
  • Trafik Güvenliği Platformu 2020
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • PEKAY
  • UPEM
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER